• ARTIKEL 1. CLUBKLEUREN EN TENUE
  De clubkleuren zijn Groen-Wit. Het tenue waarin aan voetbalwedstrijden wordt deelgenomen moet goedgekeurd zijn door het bestuur. Afwijkende kleding is verboden. Afwijkende kleding is alleen dan toegestaan wanneer het onderscheid tussen twee teams dit noodzakelijk maakt.

  ARTIKEL 2. EIGEN RISICO
  De voetbalsport en alle andere activiteiten in verenigingsband uitgeoefend worden door de leden voor eigen risico uitgevoerd.

  ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP
  De leden worden als volgt onderverdeeld:
  Ereleden en leden waaronder leden van verdienste, senioren, junioren en pupillen;
  senioren zijn diegenen die op 1 augustus de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt;
  junioren zijn diegenen die op 1 augustus de leeftijd van 12 jaren hebben bereikt;
  pupillen zijn diegenen die op 1 augustus de leeftijd van 6 jaren hebben bereikt.

  ARTIKEL 4. TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP
  Zij die lid van de vereniging wensen te worden, geven van hun voornemen schriftelijk of mondeling kennis aan de secretaris. Over toelating zal door het bestuur worden beslist. Bij weigering zal betrokkene hiervan op de hoogte worden gesteld.

  ARTIKEL 5. CONTRIBUTIE
  De leden wordt verzocht de vastgestelde contributie middels periodieke automatische betaling te voldoen. Indien niet automatisch wordt betaald kan het bestuur beslissen de noodzakelijke meerkosten (incasso – portikosten enz.) te verhalen op het lid. Het bestuur kan de eenmalige jaarlijkse individuele KNVB - contributie afzonderlijk in rekening te brengen. De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Bij contributieachterstand kan door het bestuur het recht op deelname aan trainingen en wedstrijden worden ontzegd of het lidmaatschap worden beëindigd.

  ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN T.O.V. TERREIN EN MATERIALEN
  Elk lid is verplicht de bezittingen van de vereniging, gehuurde opstallen, terreinen, kleedaccommodatie enz. in goede staat te onderhouden. Geconstateerde schades en vernielingen worden op het betreffende lid of leden verhaald.

  ARTIKEL 7. AFRASTERING EN BEPLANTING
  Indien een lid niet hoeft te spelen is hij, alsmede andere personen verplicht zich achter de bestaande afrastering te bevinden. Indien deze afrastering niet aanwezig is, dient hij zich op redelijke afstand van de belijning van het speelveld, aan de buitenzijde te bevinden. Spelers en begeleiders mogen niet onnodig over de andere velden lopen bij aanvang, rust en einde van de wedstrijden en de trainingen.

  ARTIKEL 8. REINIGING VAN VOETBALSCHOENEN
  Voetbalschoenen en andere materialen moeten buiten de kleedkamers van het vuil worden ontdaan. De daartoe bevestigde borstels bij de ingang van de kleedkamers kunnen daarvoor worden gebruikt.

  ARTIKEL 9. HET BESTUUR
  Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen binnen haar bevoegdheden in haar hele omvang te behartigen. Daarnaast leidt zij van jaarvergadering tot jaarvergadering de vereniging. Het bestuur benoemt uit haar midden een secretaris en penningmeester, die samen met de in functie gekozen voorzitter het dagelijks bestuur vormen.

  ARTIKEL 10. HET DAGELIJKS BESTUUR
  Het dagelijks bestuur heeft de dagelijkse leiding van de vereniging en vergadert zo vaak als zij dit nodig acht of op verzoek van een der leden. Zij behandelt alle zaken die geen uitstel gedogen, alsmede zaken welke haar opgedragen zijn door het bestuur. Zij deelt op de eerstvolgende bestuursvergadering haar handelingen en beslissingen mee en legt haar besluiten voor ter goedkeuring.

  ARTIKEL 11. DE VOORZITTER
  De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het totale verenigingsleven. Hij draagt zorg voor de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij controleert, coördineert en evalueert de door de algemene ledenvergadering, het bestuur en het dagelijks bestuur genomen besluiten. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. Zo hij dit dienstig acht kan hij bepalen dat de uitgaande stukken door hem worden ondertekend.

  ARTIKEL 12. DE SECRETARIS
  De secretaris is belast met het secretariaat van de vereniging. Hij notuleert vergaderingen en verzorgt alle uitgaande stukken, met uitzondering van de financiële stukken. Hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden. De uitgaande en ingekomen stukken worden ingeschreven in een daartoe aangelegd register. Op de algemene ledenvergadering brengt hij een jaarverslag uit. Hij houdt het ledenregister bij. Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard. Hij kan zich doen bijstaan door een tweede secretaris en een wedstrijdsecretaris en aan hen werkzaamheden delegeren na goedkeuring door het bestuur.

  ARTIKEL 13. DE PENNINGMEESTER
  De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij draagt zorg voor de inning van de contributie en andere bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven van de vereniging. Zodanig dat een overzicht van de baten en schulden van de vereniging op ieder gewenst ogenblik beschikbaar zijn. Betalingen uit de clubkas worden alleen gedaan tegen kwitering. Op de algemene ledenvergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer en dient namens het bestuur een begroting in voor het komende verenigingsjaar. Na goedkeuring zorgt hij dat de uitgaven overeenkomstig de begroting geschieden. Overschrijding wordt tijdig aan de betrokkenen gemeld en indien gewenst aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd voor een begrotingswijziging. Hij is verplicht de ingestelde kascommissie en/ of financiële commissie inzage te verstrekken in de kas en alle andere financiële bescheiden die hij terzake beheert. Tevens is hij verplicht alle gewenste inlichtingen hieromtrent te verschaffen. Hij kan zich doen bijstaan door een tweede penningmeester en aan hem werkzaamheden delegeren na goedkeuring door het bestuur.

  ARTIKEL 14. DE WEDSTRIJDSECRETARIS
  De wedstrijdsecretaris regelt alle werkzaamheden verband houdende met de wedstrijdorganisatie. Hij draagt zorg voor het aanstellen van scheids- en grensrechters en informeert de consuls. Hij pleegt zonodig overleg met interne commissies. Hij verzendt de consulkaarten en de uitnodigingen voor de tegenpartij en verzendt de ruilformulieren. Hij is de contactman voor het volledige wedstrijdgebeuren met de KNVB. Hij deelt de velden en de kleedaccommodatie in. De elftalleiders dienen zich aan zijn opdrachten te houden.

  ARTIKEL 15. BESTUURSVERGADERINGEN
  De bestuursvergadering vinden plaats in overleg tussen de bestuursleden, maar minimaal eens per twee maanden. De agenda wordt tenminste vier dagen voor de vergadering uitgebracht. De voorzitter en de secretaris stellen de agenda samen op. Elk van de bestuursleden kan agendapunten inbrengen. De lijst van ingekomen stukken ligt ter inzage op de vergadering. Er wordt tevens mededeling gedaan van de uitgaande correspondentie. Er kan indien daartoe redenen aanwezig zijn van bovenstaande worden afgeweken mits goedkeuring van het bestuur. De voorzitter leidt de vergadering en stelt de orde van de dag vast. De agendavolgorde kan door de voorzitter worden gewijzigd indien hij dit nodig acht. De voorzitter kan agendapunten toevoegen. Indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht en gelegenheid tot discussie heeft gehad heeft hij het recht de beraadslaging te beëindigen. In de regel zal hij twee spreekronden toestaan. Er wordt over elk voorstel afzonderlijk gestemd tenzij de voorzitter anders wenst. Elk besluit wordt met meerderheid van stemmen genomen. Van het verhandelde en de genomen besluiten worden notulen gemaakt, die zo spoedig mogelijk aan de bestuursleden worden toegezonden en op de eerstvolgende bestuursvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Stemming over personen geschied schriftelijk, stemmen over zaken geschiedt hoofdelijk of bij handopsteken. Alle besluiten worden, tenzij anders is bepaald, genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Bij het staken van de stemmen beslist de stem van de voorzitter. Hij formuleert de beslissing van het bestuur en stelt vast dat er een beslissing is genomen. Dit uitgesproken oordeel is bindend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt de juistheid door een der bestuursleden betwist dan vindt een schriftelijke vastlegging plaats en vindt een (nieuwe) stemming plaats.

  ARTIKEL 16. ALGEMENE LEDENVERGADERING
  De voorzitter leidt de algemene ledenvergadering en stelt de orde van de dag vast. In de algemene ledenvergadering worden het jaarverslag van de secretaris en van de penningmeester behandeld evenals de begroting voor het komende verenigingsjaar. De volgorde van de vergadering kan door de voorzitter worden gewijzigd. Hij kan punten aan de agenda toevoegen met uitzondering van wijzigingen van de contributie of de statuten. Indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht en gelegenheid tot discussie heeft gehad, beëindigt hij de beraadslagingen. In de regel zal hij twee gespreksronden toestaan, waarbij de indiening van een voorstel, motie of amendement een derde ronde krijgt. Er wordt over elk voorstel afzonderlijk gestemd. Dit kan hoofdelijk, bij handopsteken of bij zitten en opstaan, tenzij de voorzitter anders beslist. Elk voorstel wordt met gewone meerderheid van stemmen aangenomen, behalve wijzigingen van de statuten en het huishoudelijk reglement, welke met twee derde meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen moet worden genomen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Bij staken van de stemmen wordt geacht het voorstel te zijn verworpen. Bij het staken van de stemmen over personen vindt een herstemming plaats, staken de stemmen opnieuw beslist de voorzitter. De voorzitter formuleert de beslissing van de vergadering en stelt vast dat er een beslissing is genomen. Dit door de voorzitter uitgesproken oordeel is beslissend hetgeen ook geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt de juistheid door de vergadering betwist dan volgt een schriftelijke vaststelling van het voorstel of besluit en vindt een (nieuwe) stemming plaats. Van het verhandelde en de genomen besluiten worden notulen gemaakt die op de eerstvolgende algemene ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

  ARTIKEL 17. COMMISSIES
  Het bestuur kan zich doen bijstaan door commissies. Zij benoemt daartoe commissies die onder verantwoordelijkheid van het bestuur functioneren en een deeltaak vervullen. Zij zijn voor hun daden, taak en activiteiten verantwoording schuldig aan het bestuur en de ledenvergadering. Het bestuur kan leden van hun taak ontheffen. Zij deelt de betrokkene dit schriftelijk met redenen omkleed mee. De overige leden van de commissie kunnen worden gehoord en worden van het ontslag op de hoogte gebracht. Het bestuur kan uit haar midden een lid aanwijzen die als contactpersoon tussen commissie en bestuur fungeert. De commissies kunnen voorstellen doen en gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur hun werkterrein betreffende. Het bestuur kan zich bij beleidsbeslissingen doen bijstaan of advies inwinnen bij deze commissies.

  ARTIKEL 18. DISCIPLINAIRE MAATREGELEN EN STRAFFEN
  a. Statutair kunnen leden die de vereniging schade toebrengen worden gestraft met schorsing en royement. Beroep op de algemene ledenvergadering is mogelijk in geval van royement.
  b. Het bestuur heeft de bevoegdheid tot het opleggen van straffen en tot het delegeren van deze bevoegdheid. Het bestuur benoemt uit haar midden een commissie van beroep. Zij heeft de strafbevoegdheid gedelegeerd aan:
  - Aanvoerders van de seniorenelftallen
  - Leiders van de jeugdelftallen
  - Leiders van de seniorenelftallen
  - Trainers
  - Jeugdcommissie
  - Lagere elftallencommissie
  c. De aanvoerder van een seniorenelftal mag om disciplinaire redenen een of meer spelers van zijn elftal wisselen tijdens een wedstrijd of het recht tot verder spelen ontzeggen.
  d. Trainers en leiders van jeugd- en seniorenelftallen en de jeugdcommissie mogen om disciplinaire redenen een of meer spelers:
  - Wisselen tijdens een wedstrijd
  - Als wisselspeler opstellen
  - Niet opstellen in een elftal
  - Van de training verwijderen
  - Tijdelijk van de training uitsluiten
  e. Trainers en leiders kunnen om dezelfde redenen een speler in een lager elftal plaatsen.
  f. In gevallen van disciplinaire maatregelen, genomen door de aanvoerder, leider of trainer is geen beroep mogelijk.
  g. Alle genomen disciplinaire maatregelen dienen aan het bestuur gemeld te worden.
  h. Onder straffen wordt verstaan:
  - Voorwaardelijke schorsing
  - Schorsing
  - Terugplaatsing in een lager elftal
  - Uitsluiting van trainingen langer dan twee weken
  i. Bij de pupillen en junioren berust de strafbevoegdheid bij de jeugdcommissie, trainer en leider zonder mogelijkheid tot beroep.
  j. Bij spelers vanaf het derde elftal berust strafbevoegdheid bij de lagere elftallencommissie, trainer en leider van het elftal. Een speler vanaf het derde elftal heeft de mogelijkheid tot beroep bij het bestuur.
  k. Spelers uit het eerste en tweede elftal kunnen door de trainer of aanvoerder worden gestraft. Ook kan een speler op voordracht van trainer, aanvoerder en leider door het bestuur worden gestraft. Een speler van het eerste of tweede elftal heeft de mogelijkheid tot beroep bij het bestuur.
  l. Een gestrafte speler moet schriftelijk zijn beroep tegen de straf indienen bij het bestuur en dit voldoende motiveren. De strafoplegger geeft eveneens schriftelijk een motivering van de straf. Het bestuur benoemt uit haar midden een commissie van beroep die onder leiding van de voorzitter of vice-voorzitter vergadert. Zij zal alle partijen horen. Na behandeling in beslotenheid zal de voorzitter de beslissing aan de betrokkene mondeling meedelen, hetgeen schriftelijk kan worden bevestigd.
  De beroepscommissie kan:
  - Vrijspreken
  - Seponeren
  - De straf verminderen
  - De straf handhaven
  - De straf verhogen
  Ook kan zij indien de aanklacht onjuist blijkt te zijn de indiener berispen.
  m. Door het bestuur kan op voordracht van de spelers, een elftal of leiders een leider of trainer worden berispt, geschorst of van zijn functie worden ontheven, nadat zijn schuld is bewezen en de betreffende leider, trainer en andere betrokkenen zijn gehoord. Beroep bij het bestuur is mogelijk.
  n. Het bestuur kan een leider, elftal en trainer bij misdragen, onvoldoende functioneren of het schaden van de verenigingsbelangen berispen, schorsen of van zijn functie ontheffen, na een vergadering met de betrokken leiders, elftal en trainer. Beroep op de algemene ledenvergadering is mogelijk.
  o. Het bestuur kan een bestuurslid bij misdragen, onvoldoende functioneren of het schaden van de verenigingsbelangen berispen, straffen of van zijn functie ontheffen. Beroep bij de algemene ledenvergadering is mogelijk.

  ARTIKEL 19. SLOTBEPALINGEN
  a. Alle geschillen omtrent de toepassing van enig artikel van dit reglement zijn onderworpen aan de uitspraak van de algemene ledenvergadering. In afwachting van deze uitspraak van de algemene ledenvergadering zijn de leden evenwel gehouden zich aan de beslissing van het bestuur te onderwerpen.
  b. De voorzitter leidt de vergaderingen en bijeenkomsten; bij ontstentenis kan hij worden vervangen door de tweede voorzitter; bij ontstentenis van deze door een bestuurslid aangewezen door de andere bestuursleden. Bij ontstentenis van alle bestuursleden door een lid op dezelfde wijze aangewezen.
  c. In geval van een vacature in de functie van voorzitter kan het bestuur in deze vacature voorzien door een door haar te kiezen persoon te vragen tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering deze taak op zich te nemen.
  d. Ieder lid wordt geacht de bepalingen in de staturen en het huishoudelijk reglement, alsmede alle verdere wettelijke vastgestelde regels en bepalingen te kennen.
  e. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend door de algemene ledenvergadering, met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, worden aangebracht en niet in strijd zijn met de eigen statuten of de statuten van de KNVB. Wijzigingen treden in werking op de bij de vaststelling van de wijziging te bepalen datum. Het voorstel tot wijziging wordt op de convocatie voor de desbetreffende vergadering vermeld.

   

   


  Zwolle, oktober 1991