• Dit is de privacyverklaring van SV Zwolsche Boys, gevestigd te Zwolle en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05042340. De privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Zwolsche Boys verwerkt, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen worden getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

  1.1 Wij verwerken persoonsgegevens indien u:

  • lid word of lid bent;
  • via het contactformulier contact met ons opneemt;
  • zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
  • de website bezoekt.

  1.2 Wij verwerken daarbij voor zover nodig de volgende (persoons)gegevens:

  • naam
  • adres
  • emailadres
  • telefoonnummer
  • geboortedatum
  • geslacht
  • bankrekeningnummer
  • lidmaatschapsnummer KNVB
  • kopie legitimatiebewijs indien ouder dan 18 jaar.

  1.3 Wij gebruiken deze gegevens om:

  • het lidmaatschap te effectueren;
  • contact met u op te nemen over vrijwilligerswerk;
  • nieuwsbrieven te verzenden;
  • contact met u op te nemen of te onderhouden;
  • de website te optimaliseren.

  1.4 Alle registratie van persoonsgegevens van leden vindt plaats in Sportlink.

  2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

  2.1 U kunt contact opnemen met de voorzitter van SV Zwolsche Boys via voorzitter@zwolscheboys.nl voor:
  a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
  b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
  c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
  d) correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
  e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door SV Zwolsche Boys.


  3. BESCHERMING VAN UW GEGEVENS

  3.1 Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij hebben daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

  3.2 Alle personen die namens SV Zwolsche Boys van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens en kennen ons privacybeleid.

  3.3 Personen die vanuit de uitoefening van hun functie toegang tot uw persoonsgegevens in Sportlink nodig hebben, zijn hiertoe geautoriseerd voor alleen die gegevens die zijn nodig hebben.

  4. DERDEN

  4.1 De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de in het verwerkingsregister beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van Sportlink voor onze ledenadministratie en uw inschrijving bij de KNVB. Met Sportlink hebben we een zogenaamde verwerkingsovereenkomst afgesloten.
  Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld door de politie).

  4.2 Wij kunnen foto’s van leden, bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website en op social media, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en expliciet bezwaar aantekent (zie 2.1).

  5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

  5.1 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt danwel op grond van de wet is vereist.

  6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

  6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Op de website wordt altijd de meest recente privacyverklaring gepubliceerd.

  Vastgesteld door bestuur Zwolsche Boys op 14 augustus 2018.